ishanshan +

About Me

黄姗(@闪闪-ishanshan),成长中的 shaper ,关注个体如何实现自我教育。

要去何方、路在哪里这些人生大问题的思索见 你丁酉年的故事

若想一起玩耍共创,可移步 ishanshan/usage-ishanshan: help you enjoy collaborating with ishanshan

欢迎指教;-)

Email: ishanshan.huang#gmail.com (把 # 换成 @)

SelfEdu

Community

MurMur